Privacy & gebruiksovereenkomst

Kreos Services respecteert uw privacy!
Kreos Services bvba verkoopt, verhuurt en geen geeft geen persoonlijke informatie door aan derden in welke vorm dan ook, tenzij dit echt noodzakelijk is (bijv. met het oog op registratie van een domeinnaam). We nemen ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de informatie die u toevertrouwd aan Kreos Services te beschermen.

Hieronder kan u onze politiek over privacy in detail nalezen.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website . Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Contactgegevens

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door :
Kreos Services bvba
Oud-hoflaan 42
9080 Lochristi
BE 0840.413.344

Uw privacy

Dit deel van de gebruiksvoorwaarden geeft informatie over de politiek rond het verzamelen en verwerken van gegevens.

Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op deze website wordt U ertoe uitgenodigd om persoonsgegevens mee te delen. U gaat uitdrukkelijk akkoord om:
a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en
b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren.

Kreos Services behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te schorsen of te weigeren.

Persoonsgegevens

Kreos Services verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Kreos Services toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Kreos Services bvba met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden, en enkel voor rekening van Kreos Services, worden doorgegeven aan de met Kreos Services contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst.

E-mail en nieuwsbrieven

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Kreos Services bvba worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Kreos Services bvba elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de klantendienst.

Automatisch vergaarde, niet-persoonlijke informatie

Kreos Services maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze website met het doel om de inhoud ervan beter af te stemmen op de gebruikers.

Op die manier kan Kreos Services anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u op de website gekomen bent, of de pagina waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons uw voorkeuren over het gebruik van de website op te slaan, zonder dat deze gekoppeld zijn aan individuele gebruikersgegevens.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

IP adressen

IP adressen worden opgeslagen bij bezoeken van de website in logbestanden. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wachtwoorden

U heeft een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen, dient dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Kreos Services bvba onmiddellijk in te lichten indien één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Kreos Services bvba. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wacthwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Kreos Services bvba reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Kreos Services bvba uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

Juridische informatie over het gebruik van deze website

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Kreos Services of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kreos Services de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :
De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Kreos Services te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Kreos Services of derden, verbindt u zich ertoe Kreo Services of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Kreos Services of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden wordt zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. Desondanks kan de site onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Kreos Services staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Kreos Services is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Kreos Services behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Nomeo heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Kreos Services houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Kreos Services hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de domeinnaam.tips-website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website domeinnaam.tips is toegestaan, zowel naar de homepage als naar de onderliggende pagina's. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is niet toegestaan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Partners

Domeinnaam registreren bij Nomeo cloudstar
Persberichten - Adverteren - Sitemap - Privacy & gebruiksovereenkomst - 2015-2016 © Kreos Services bvba